WARUNKI WYNAJMU

Zasady wynajmu obowiązujące w firmie Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego - Szymon Sadłos:

Niezbędne dokumenty jeżeli klientem jest firma:

Niezbędne dokumenty dla klientów indywidualnych:

dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem,
kaucja w odpowiedniej wysokości.

WARUNKI UMOWY NAJMU

 1. Tytułem zabezpieczenia płatności należnego czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję.
 2. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.
 3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny - z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
 4. Najemca ma obowiązek uzupełnienia paliwa w wynajętym sprzęcie na własny koszt a w przypadku braków w stanach paliwa Wynajmujący obciąży kosztami przywrócenia stanów z chwili najmu.
 5. Tytułem zabezpieczenia płatności należnego czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję.
 6. Koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Najemca zobowiązany jest natychmiast informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.
 8. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego. Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia za wysokość powstałej szkody z otrzymanej kaucji.
 9. Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 8 nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego użytkowania.
 10. Jeżeli Najemca zalega z płatnością czynszu przez okres co najmniej jednego miesiąca, Wynajmujący ma prawo rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, obciążyć odsetkami i żądać niezwłocznego wydania przedmiotu najmu.
 11. W razie nie dokonania przez Najemcę zwrotu przedmiotu najmu w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zawiadomienia, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę jego równowartością ale nie mniej niż wartością księgową.
 12. Maszyny nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń u Najemcy.
 13. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu - według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dacie zawarcia umowy, powiększony o 23% podatek VAT.
 14. W przypadku, gdy okres najmu jest dłuższy niż jeden miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi co dwa tygodnie.
 15. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
 16. Wynajmujący gwarantuje stały poziom cen przez trzy miesiące od daty podpisania umowy. Po tym okresie wynajmujący zastrzega sobie prawo do renegocjacji cen.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Wynajmującego.
 18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i używanie danych osobowych umieszczonych na umowie dla celów ewidencji klientów

 

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotycząnależy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe firma Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego - Szymon Sadłos informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego - Szymon Sadłos, 05-816 Reguły, ul. Berberysowa 6, REGON: 142550495, NIP: 118-181-86-08,

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-816 Reguły, ul. Berberysowa 6 lub e-mailowo: szymon@sadlos.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego – Szymon Sadłos a polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży usług

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana w wyniku współpracy

7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

11. Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania Państwa danych osobowych, usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem szymon@sadlos.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: 05-816 Reguły, ul. Berberysowa 6