WARUNKI WYNAJMU

Zasady wynajmu obowiązujące w firmie Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego - Szymon Sadłos:

Niezbędne dokumenty jeżeli klientem jest firma:

Niezbędne dokumenty dla klientów indywidualnych:

dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem,
kaucja w odpowiedniej wysokości.

WARUNKI UMOWY NAJMU

 1. Tytułem zabezpieczenia płatności należnego czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję.
 2. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.
 3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny - z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
 4. Najemca ma obowiązek uzupełnienia paliwa w wynajętym sprzęcie na własny koszt a w przypadku braków w stanach paliwa Wynajmujący obciąży kosztami przywrócenia stanów z chwili najmu.
 5. Tytułem zabezpieczenia płatności należnego czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję.
 6. Koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Najemca zobowiązany jest natychmiast informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.
 8. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego. Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia za wysokość powstałej szkody z otrzymanej kaucji.
 9. Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 8 nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego użytkowania.
 10. Jeżeli Najemca zalega z płatnością czynszu przez okres co najmniej jednego miesiąca, Wynajmujący ma prawo rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, obciążyć odsetkami i żądać niezwłocznego wydania przedmiotu najmu.
 11. W razie nie dokonania przez Najemcę zwrotu przedmiotu najmu w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zawiadomienia, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę jego równowartością ale nie mniej niż wartością księgową.
 12. Maszyny nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń u Najemcy.
 13. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu - według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dacie zawarcia umowy, powiększony o 23% podatek VAT.
 14. W przypadku, gdy okres najmu jest dłuższy niż jeden miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi co dwa tygodnie.
 15. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
 16. Wynajmujący gwarantuje stały poziom cen przez trzy miesiące od daty podpisania umowy. Po tym okresie wynajmujący zastrzega sobie prawo do renegocjacji cen.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Wynajmującego.
 18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i używanie danych osobowych umieszczonych na umowie dla celów ewidencji klientów